Περιήγηση: Κούβα

Διεθνή
Ο Μπάιντεν επικυρώνει με την υπογραφή του το εμπάργκο κατά της Κούβας: η γενοκτονία κατά της Κούβας συνεχίζεται..

Ο Τζο Μπάι­ντεν, ο οποί­ος κάπο­τε δια­κή­ρυσ­σε ότι “είναι στο πλευ­ρό του κου­βα­νι­κού λαού”, μόλις επι­κύ­ρω­σε για άλλη μια φορά…

Επικαιρότητα
Καινοτόμος μεθοδολογία για την ανίχνευση σεισμικού κινδύνου στην Κούβα

Η νέα μεθο­δο­λο­γία παρου­σιά­ζει ένα μοντέ­λο σει­σμι­κού κιν­δύ­νου όπου, για πρώ­τη φορά στην Κού­βα, τα μοντέ­λα ζωνι­κό­τη­τας, ρήγ­μα­τος και σεισμικότητας…

Διεθνή
Ο ΟΗΕ αναγνωρίζει την εμπειρία και καθοριστική συμμετοχή της Κούβας στη συνεργασία Αναπτυσσόμενων Χωρών

Με την ευκαι­ρία της 12ης Σεπτέμ­βρη, ημέ­ρας των ανα­πτυσ­σό­με­νων κρα­τών “για τη Συνερ­γα­σία Χωρών Νότου-Νότου” (South-South cooperation), ο ΟΗΕ αναφέρθηκε…

Διεθνή
ΚΟΥΒΑ: Συνελήφθησαν 17 άτομα που επιχειρούσαν να στρατολογήσουν κουβανούς πολίτες για λογαριασμό της Μόσχας

Δεκα­ε­πτά άτο­μα συνε­λή­φθη­σαν στην Κού­βα ως ύπο­πτα για σχέ­σεις με ένα δίκτυο λαθραί­ας δια­κί­νη­σης ανθρώ­πων, το οποίο επι­χει­ρεί από τη…

Διεθνή
Κούβα: Καταγγέλλει δίκτυο στρατολόγησης μισθοφόρων για τη σύγκρουση στην Ουκρανία

Σε μια σημα­ντι­κή ανα­κοί­νω­ση — καταγ­γε­λία προ­χώ­ρη­σε το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών της Κού­βας τη Δευ­τέ­ρα, απο­κα­λύ­πτο­ντας και καταγ­γέλ­λο­ντας δίκτυο που λει­τουρ­γεί από τη Ρωσία και επιχειρεί…