Περιήγηση: Κούβα

Επικαιρότητα
ΚΟΥΒΑ: «Ελεγχόμενη πυρκαγιά σε φάση εκκαθάρισης», με τεχνικούς όρους ή … “πολύ κουράγιο”, με τη φωνή της καρδιάς

Υπό έλεγ­χο η πυρ­κα­γιά στις πετρε­λαϊ­κές εγκα­τα­στά­σεις — Δεύ­τε­ρος πυρο­σβέ­στης νεκρός Οι αρχές της Κού­βας ανα­κοί­νω­σαν σήμε­ρα τον θάνα­το ενός…

Επικαιρότητα
ΕΕΔΔΑ: Μήνυμα αλληλεγγύης στον λαό της Κούβας για την πυρκαγιά στο Ματάνσας

Την αλλη­λεγ­γύη της στον κου­βα­νι­κό λαό που δοκι­μά­ζε­ται από την κατα­στρο­φι­κή πυρ­κα­γιά στις δεξα­με­νές πετρε­λαί­ου του Ματάν­σας εκφρά­ζει η Ελληνική…

Επικαιρότητα
Μήνυμα αλληλεγγύης του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Θεσσαλονίκης για την πυρκαγιά στο Ματάνσας

Με αφορ­μή την πυρ­κα­γιά στις πετρε­λαϊ­κές εγκα­τα­στά­σεις στο Ματάν­σας, ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης εξέ­δω­σε την παρα­κά­τω ανακοίνωση…

Επικαιρότητα
Κούβα: Ενισχύονται οι προσπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς στη βάση Matanzas στις γιγαντιαίες δεξαμενές “Supertanqueros”

Μια ηλε­κτρι­κή εκκέ­νω­ση προ­κά­λε­σε τη φωτιά σε βάση καυ­σί­μων στο Matanzas (5 Αυγού­στου) Πολ­λές ομά­δες δημο­σιο­γρά­φων και προ­σω­πι­κού έκτα­κτης ανάγκης…

Διεθνή
Το κουβανικό εμβόλιο κατά του καρκίνου του πνεύμονα ξεκινάει την διάθεσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες

Το Cimavax-EGF, είναι ένα κου­βα­νι­κό εμβό­λιο κατά του καρ­κί­νου του πνεύ­μο­να, το οποίο κατα­κτά την επι­στη­μο­νι­κή κοι­νό­τη­τα των Ηνω­μέ­νων Πολιτειών…

Επικαιρότητα
Αλληλεγγύη στην Κούβα: Με επιτυχία η εκδήλωση για την συμπλήρωση 69 χρόνων από την επίθεση στο στρατώνα Μονκάδα

Εκδή­λω­ση αλλη­λεγ­γύ­ης στον κου­βα­νι­κό λαό, με θέμα «Κού­βα — 69 χρό­νια μετά την 26η Ιου­λί­ου 1953. Από την επί­θε­ση στη Μονκάδα…