Περιήγηση: Κούτες

Υγεία
Προς ΙΣΑ: Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, οι ευρωπαϊκές οδηγίες και η άθλια ελληνική πραγματικότητα

Να μην απο­δέ­χο­νται κατα­χρη­στι­κούς όρους εις βάρος τους, από τις εται­ρί­ες που συνερ­γά­ζο­νται για την εφαρ­μο­γή του Ευρω­παϊ­κού Κανο­νι­σμού Προστασίας…