Περιήγηση: ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας ΚΚΕ

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Στηρίζει τον αγώνα των εργαζόμενων στη «Μαλαματίνα» και απαιτεί την απελευθέρωση των συλληφθέντων συνδικαλιστών

Τη σύλ­λη­ψη δύο εργα­ζο­μέ­νων — συν­δι­κα­λι­στών, του προ­έ­δρου της ΠΟΕΕΠ και προ­έ­δρου του Σωμα­τεί­ου Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων της επι­χεί­ρη­σης «Μαλα­μα­τί­να» και του…

Επικαιρότητα
«Βούλιαξε» πάλι η Θεσσαλονίκη: Αιχμηρή ανακοίνωση της ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ

«Τα μεγά­λα παχιά λόγια για τη “Θεσ­σα­λο­νί­κη που αλλά­ζει” με εξω­στρέ­φεια, ανά­πτυ­ξη και έργα βού­λια­ξαν στους πλημ­μυ­ρι­σμέ­νους δρό­μους», ανα­φέ­ρει σε…

Επικαιρότητα
Κυβέρνηση: Θέλει να μετατρέψει τη Θεσσαλονίκη σε ΝΑΤΟικό ορμητήριο — Παραδοχή Οικονόμου

Ορθά­νοι­χτο άφη­σε το ενδε­χό­με­νο μετα­τρο­πής του λιμα­νιού της Θεσ­σα­λο­νί­κης σε ΝΑΤΟι­κό ορμη­τή­ριο στο πλαί­σιο της εμπλο­κής της χώρας μας στον…