Περιήγηση: Κρήτη

Επικαιρότητα
Δημοτικές εκλογές 2019: Οι υποψήφιοι με τη «Λαική Συσπείρωση» στην Κρήτη

Δημο­τι­κές εκλο­γές 2019:  Υπο­ψή­φιος Περι­φε­ρειάρ­χης Κρή­της ο Μανώ­λης Συντυ­χά­κης, 51 χρο­νών, κοι­νω­νιο­λό­γος και βου­λευ­τής του Κόμ­μα­τος μας. Για τις πρωτεύουσες…

Κοινωνία
Άστεγη η Χρυσή Αυγή στην Κρήτη ύστερα και απ’ το λουκέτο στα “γραφεία” της στο Ηράκλειο!

Γρά­φει κι επι­με­λεί­ται ο Ειρη­ναί­ος Μαρά­κης  // Άστε­γη η Χρυ­σή Αυγή στην Κρή­τη καθώς λου­κέ­το μπή­κε στα γρα­φεία της νεο­να­ζι­στι­κής συμμορίας…

Ιστορία
Σχετικά με τον αγώνα του ΔΣΕ στην Κρήτη και τις προσπάθειες «κατευνασμού» του

Επι­μέ­λεια Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // «Οι κυβερ­νη­τι­κοί εκπρό­σω­ποι, όπως δεί­χνουν τα γεγο­νό­τα, είναι ανέν­δο­τοι στην εφαρ­μο­γή της τακτι­κής του εμφυ­λί­ου πολέμου»…