Περιήγηση: Κρασί

Υγεία
Ενα μπουκάλι κρασί τη βδομάδα αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου όσο πέντε τσιγάρα για τους άνδρες και δέκα για τις γυναίκες

Πόσα τσι­γά­ρα έχουν τον ίδιο κίν­δυ­νο καρ­κί­νου με ένα μπου­κά­λι κρα­σί; Για πρώ­τη φορά Βρε­τα­νοί επι­στή­μο­νες επι­χεί­ρη­σαν να δια­τυ­πώ­σουν μια…