Περιήγηση: Κρατική Καταστολή & ενσωμάτωση

Πολιτική
Το «ξεβράκωμα» του συστήματος, της σοσιαλδημοκρατίας και του οπορτουνισμού

Πώς προ­ω­θεί­ται καλύ­τε­ρα η στρα­τη­γι­κή του κεφα­λαί­ου για τη στή­ρι­ξη της καπι­τα­λι­στι­κής ανά­πτυ­ξης και την εμπλο­κή στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς του…