Περιήγηση: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος

Ατέχνως
Συκοφάντησή τους και παραπληροφόρηση καταγγέλλουν οι ηθοποιοί του ΚΘΒΕ

Την προ­σπά­θεια συκο­φά­ντη­σης και παρα­πλη­ρο­φό­ρη­σης του κοι­νού από την πλευ­ρά του διεύ­θυν­σης του Κρα­τι­κού Θεά­τρου Βορεί­ου Ελλά­δος καταγ­γέλ­λει με ανακοίνωσή…