Περιήγηση: Κριστιάν Γκολομέεβ

Επικαιρότητα
Συγχαρητήρια του ΚΚΕ στις Κατερίνα Στεφανίδη, Νικόλ Κυριακοπούλου και στον Κριστιάν Γκολομέεβ

Θερ­μά συγ­χα­ρη­τή­ρια στις Κατε­ρί­να Στε­φα­νί­δη και Νικόλ Κυρια­κο­πού­λου για την κατά­κτη­ση του χρυ­σού και αση­μέ­νιου μεταλ­λί­ου αντί­στοι­χα, στον τελι­κό του…