Περιήγηση: Κρούσματα 10/11/2020

Επικαιρότητα
Γεωγραφική κατανομή (10/11/2020): Στο 32% ο δείκτης θετικότητας στη Θεσσαλονίκη — Αθήνα και Λάρισα στο «κόκκινο»

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη εντο­πί­ζε­ται η πλειο­νό­τη­τα των νέων κρου­σμά­των που ανα­κοί­νω­σε την Τρί­τη ο Εθνι­κός Οργα­νι­σμός Δημό­σιας Υγεί­ας. Στο 32% φτά­νει στη…