Περιήγηση: Κρόνος

Κοινωνία
Κώστας Κατσιμένης: Κοινό μυστικό τα κρούσματα στον «Κρόνο» — Μόνοι τους οι εργαζόμενοι έκαναν το τεστ

Με αφορ­μή τα του­λά­χι­στον 114 (επι­βε­βαιω­μέ­να) κρού­σμα­τα στο εργο­στά­σιο κον­σερ­βο­ποι­ί­ας «Κρό­νος» στη Σκύ­δρα Πέλ­λας,  μιλή­σα­με με τον γγ της Ομο­σπον­δί­ας Γάλακτος…

Επιστήμη
Ανακαλύφθηκαν εκτεταμένοι αμμόλοφοι από μεθάνιο στον Πλούτωνα

Ευρω­παί­οι και Αμε­ρι­κα­νοί επι­στή­μο­νες ανα­κά­λυ­ψαν στον Πλού­τω­να αμμό­λο­φους, οι οποί­οι πιθα­νό­τα­τα έχουν σχη­μα­τι­σθεί από κόκ­κους παγω­μέ­νου μεθα­νί­ου που έχουν απελευθερωθεί…