Περιήγηση: Κυβέρνηση ΝΔ

Πολιτική
Όταν ο υπουργός Κ. Χατζηδάκης πανηγύριζε για την «εξυγίανση» και ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ…

Λίγες μέρες πριν τις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές του 2019, ο νυν υπουρ­γός Εργα­σί­ας και Κοι­νω­νι­κών Υπο­θέ­σε­ων, βου­λευ­τής της ΝΔ Κωστής Χατζηδάκης…

Πολιτική
Κυβέρνηση ΝΔ: Εκατομμύρια για τους εφοπλιστές, «τρύπια καλάθια» για τον λαό

Εκα­τομ­μύ­ρια συνε­χί­ζει να προ­σφέ­ρει η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ στους …ανα­ξιο­πα­θού­ντες εφο­πλι­στές της ακτο­πλο­ΐ­ας για τη «βιω­σι­μό­τη­τα» των εται­ρειών τους, την…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΚΚΕ: Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας που δίνει «ζεστό χρήμα» στους εφοπλιστές

Σε πασα­ρέ­λα στή­ρι­ξης των ακτο­ο­πλό­ων εφο­πλι­στών μετα­τρέ­πουν και την ολο­μέ­λεια της Βου­λής, όπως έκα­ναν και την αρμό­δια κοι­νο­βου­λευ­τι­κή επι­τρο­πή, η…

Επικαιρότητα
Βουλή: Με τις ψήφους των 157 βουλευτών της ΝΔ ψηφίστηκε η κατάπτυστη τροπολογία για τη ΛΑΡΚΟ

Με τις ψήφους των 157 βου­λευ­τών της ΝΔ υπερ­ψη­φί­στη­κε η τρο­πο­λο­γία σε νομο­σχέ­διο του υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μι­κών που περιεί­χε το κατάπτυστο…

Πολιτική
Πότε θα γίνουν εκλογές — Σενάρια για πρόωρες κάλπες διαρρέουν φιλοκυβερνητικές πηγές

Εκλο­γές το φθι­νό­πω­ρο, με επι­κρα­τέ­στε­ρες ημε­ρο­μη­νί­ες 25 Σεπτεμ­βρί­ου και 2 Οκτω­βρί­ου, διαρ­ρέ­ουν φιλο­κυ­βερ­νη­τι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης επι­καλ­λού­με­να καλά ενη­με­ρω­μέ­νες πηγές από…