Περιήγηση: Κυριάκος Μητσοτάκης

Πολιτική
Στους μαθητές και στα σχολεία ζητά ο Κυρ. Μητσοτάκης να ανατεθεί (υποχρεωτικά) η δασοπροστασία!!!

Ανάρ­τη­ση στο facebook έκα­νε πρό­ε­δρος της Νέας Δημο­κρα­τί­ας με προ­τά­σεις για τα μέτρα προ­στα­σί­ας των δασών και αντι­με­τώ­πι­σης των πυρκαγιών.…