Περιήγηση: Κυριακή Καμαρινού

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Η Κυριακή Καμαρινού για το «Μακρόνησος, μια υπόμνηση», καρπός πολύχρονης μελέτης Ρ. Λευκαδίτου

Παρου­σιά­ζει η Κυρια­κή Καμα­ρι­νού // Βιβλίο «Μακρό­νη­σος, μια υπό­μνη­ση, για ό,τι έγι­νε, για ό,τι γρά­φτη­κε», Ρένας Λευ­κα­δί­του-Παπα­ντω­νί­ου, εκδ. ΕΝΤΟΣ, 2018 Επιτρέψτε…

Εκδηλώσεις
«Ελεύθερες Πολιορκημένες»- Η μορφωτική και πολιτιστική δράση των πολιτικών κρατούμενων γυναικών στις φυλακές και εξορίες

ΘΕΜΑ: «Πρό­σκλη­ση σε Εκδή­λω­ση στον χώρο του Μου­σεί­ου Μακρο­νή­σου» Αγαπητές/ οί συναδέλφισσες/ οι, Σας προ­σκα­λώ να παρευ­ρε­θεί­τε στην Εκδή­λω­ση που…