Περιήγηση: Κωνσταντίνος Απ. Παπαποστόλου

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Κωνσταντίνος Απ. Παπαποστόλου: «Χρώμα Κόκκινο», εκδ. Άνω Τελεία (2020)

Γρά­φει ο Ειρη­ναί­ος Μαρά­κης // Η ποι­η­τι­κή συλ­λο­γή «Χρώ­μα Κόκ­κι­νο» απο­τε­λεί την τρί­τη ποι­η­τι­κή κατά­θε­ση του Κων­στα­ντί­νου Απ. Παπα­πο­στό­λου μετά από…