Περιήγηση: Κωνσταντίνος Δέδες

Ποίηση
«Αργοπεθαίνει»

Γρά­φει ο Κων­στα­ντί­νος Δέδες // Το δια­δί­κτυο είναι πανί­σχυ­ρο. Μια είδη­ση μέσα σε λίγα δευ­τε­ρό­λε­πτα είναι ακρι­βώς μπρο­στά μας, στον…