Περιήγηση: Κωνσταντίνος Ζέρβας

Επικαιρότητα
Δήμος Θεσσαλονίκης: Δεν έχει τέλος ο κατήφορος της διοίκησης Ζέρβα και των ακροδεξιών συνεργατών της

Τη διοί­κη­ση Ζέρ­βα του Δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης που σε αγα­στή συνερ­γα­σία με την ακρο­δε­ξιά και υπε­ρα­σπι­στές της Χρυ­σής Αυγής αρνή­θη­κε την…

Πολιτική
Σκάνδαλο στο Δήμο Θεσσαλονίκης με «γαλάζια» στελέχη που παρέκαμψαν τη σειρά εμβολιασμού

Νέες σοβα­ρές καταγ­γε­λί­ες για παρα­βί­α­ση της σει­ράς προ­τε­ραιό­τη­τας του εμβο­λια­σμού είδαν το φως της δημο­σιό­τη­τας, προ­κα­λώ­ντας εισαγ­γε­λι­κή παρέμ­βα­ση και καρατομήσεις…

Επικαιρότητα
Δήμος Θεσσαλονίκης: Ζέρβας, ΝΔ, ακροδεξιοί επικρότησαν τις συλλήψεις των φοιτητών…

Η διοί­κη­ση Ζέρ­βα ξεπέ­ρα­σε κάθε όριο, καταγ­γέλ­λει η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Θεσ­σα­λο­νί­κης καθώς χθες, στη συνε­δρί­α­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου, αρνή­θη­κε ‑έστω-…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Η δημοτική αρχή Ζέρβα πέταξε στα σκουπίδια την κραυγή αγωνίας υγειονομικών και λαού (VIDEO)

Στα σκου­πί­δια πέτα­ξε η διοί­κη­ση του Δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης την κραυ­γή αγω­νιάς υγειο­νο­μι­κών και λαού, όπως αυτή μετα­φέρ­θη­κε με ψήφι­σμα της…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Η πανδημία καλπάζει, ο δήμαρχος Ζέρβας σιωπά κάνοντας πλάτες σε κυβέρνηση-κλινικάρχες

Την άρνη­ση της διοί­κη­σης του Δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης να βάλει προς συζή­τη­ση το σχέ­διο ψηφί­σμα­τος — από­φα­σης που έχει κατα­θέ­σει από…

Πολιτική
Δήμος Θεσσαλονίκης: Λειτουργώντας σαν υποκατάστημα της κυβέρνησης προσπαθεί να κλείσουν τα στόματα που λένε όλη την αλήθεια

Το γεγο­νός πως ο δήμος προ­σπα­θεί να κλεί­σει τα στό­μα­τα αυτών που λένε όλη την αλή­θεια, κατα­δι­κά­ζει με ανα­κοί­νω­σή της…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη-Lockdown: Δήμαρχος, Πρύτανης ΑΠΘ και Ιατρικός Σύλλογος ζητούν αυστηροποίηση των μέτρων!

Αυστη­ρό­τε­ρα περιο­ρι­στι­κά μέτρα στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, προ­κει­μέ­νου να ανα­σχε­θεί η δια­σπο­ρά του κορο­νοϊ­ού στην κοι­νό­τη­τα ζήτη­σαν από τον Πρω­θυ­πουρ­γό, επι­στη­μο­νι­κοί φορείς…

Ανακοινώσεις
Επίσκεψη Πομπέο στη Θεσσαλονίκη: Ανοικτή επιστολή της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στο δήμαρχο Κ. Ζέρβα

Να μη βάλει σφρα­γί­δα στα σχέ­δια Αμε­ρι­κα­νών, ΝΑΤΟ, ΕΕ και κυβέρ­νη­σης, με το να συνα­ντη­θεί με τον υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών Μάικ Πομπέο, καλεί…

Επικαιρότητα
Δήμος Θεσσαλονίκης: Γιατί η διοίκηση Ζέρβα αρνείται την τηλεοπτική μετάδοση των τηλεδιασκέψεων του Δημοτικού Συμβουλίου;

Αρνή­θη­κε η δημο­τι­κή αρχή Θεσ­σα­λο­νί­κης την πρό­τα­ση της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» για τηλε­ο­πτι­κή μετά­δο­ση των τηλε­δια­σκέ­ψε­ων του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου, οι οποί­ες θα συνεχιστούν…

Ανακοινώσεις
Δήμος Θεσσαλονίκης: Απαράδεκτες μεθοδεύσεις της διοίκησης Ζέρβα καταγγέλλει η «Λαϊκή Συσπείρωση»

Μιμού­με­νη την τακτι­κή όλων των κυβερ­νή­σε­ων, η διοί­κη­ση του Δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης, στη μέση του καλο­και­ριού, μεθο­δεύ­ει τη λήψη κρί­σι­μων απο­φά­σε­ων για…