Περιήγηση: Κωνσταντίνος Ζέρβας

Ανακοινώσεις
Θεσσαλονίκη: Η «Λαϊκή Συσπείρωση» για το κλείσιμο της Νέας Παραλίας και την στάση του δημάρχου Κ. Ζέρβα

Σε ανα­κοί­νω­σή της για το κλεί­σι­μο της Νέας Παρα­λί­ας η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Θεσ­σα­λο­νί­κης ανα­φέ­ρει: «Περισ­σό­τε­ρο προ­βλη­μα­τι­σμό και όχι ανα­κού­φι­ση προ­κά­λε­σε η προ­χτε­σι­νή (30.3.2020) απόφαση…