Περιήγηση: Κωνσταντίνος Θεοτόκης

Νέες Κυκλοφορίες
Κωνσταντίνος Θεοτόκης «Αγάπη παράνομη» — Νέα κυκλοφορία

ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Κων­στα­ντί­νος Θεο­τό­κης Αγά­πη παρά­νο­μη Μια ιστο­ρία εγκλη­μα­τι­κού πάθους που κατα­πα­τά «τους θεό­γρα­φτους νόμους της ανθρω­πιάς και της θρησκείας»…

Πρόσωπα
Κωνσταντίνος Θεοτόκης (Απ’ τη γνωριμία μου με τον άνθρωπο), της Γαλάτειας Καζαντζάκη

Με αφορ­μή την επέ­τειο από τη γέν­νη­ση (13 Μαρ­τί­ου 1872) του λογο­τέ­χνη, ποι­η­τή και μετα­φρα­στή Κων­στα­ντί­νος Θεο­τό­κης, δημο­σιεύ­ου­με ένα ενδια­φέ­ρον κείμενο…