Περιήγηση: Κωνσταντίνος Καραμανλής

Τεκμήρια
Σαν σήμερα 28 Μαΐου 1979 υπογράφτηκε η συμφωνία ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ — Ενα επίκαιρο κείμενο

Σαν σήμε­ρα, στις 28 Μαΐ­ου 1979,  ο Κων­στα­ντί­νος Καρα­μαν­λής υπο­γρά­φει στο περι­στύ­λιο του Ζαπ­πεί­ου τη συμ­φω­νία πλή­ρους έντα­ξης της Ελλάδος…