Περιήγηση: Κωνσταντίνος Μαδαρός

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Βίντεο αφιερωμένο στους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ και στον δίκαιο αγώνα τους

Δεί­τε βίντεο του κινη­μα­το­γρα­φι­στή Κων­στα­ντί­νου Μαδα­ρού για τον αγώ­να των εργα­ζο­μέ­νων της ΛΑΡΚΟ. Όπως επι­ση­μαί­νει, είναι αφιε­ρω­μέ­νο «στους ανθρώ­πους της…