Περιήγηση: Κωνσταντίνος Μητσοτάκης

Ματιές στην Επικαιρότητα
Ο υιός Μητσοτάκη προσελήφθη στο Ευρωκοινοβούλιο — Χιλιάδες επιστήμονες στην ανεργία

Ο Κων­στα­ντί­νος Μητσο­τά­κης, γιος του πρω­θυ­πουρ­γού Κυριά­κου Μητσο­τά­κη, προ­σε­λή­φθη στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο ως βοη­θός ευρω­βου­λευ­τή, αμέ­σως μόλις ολο­κλή­ρω­σε τις στρα­τιω­τι­κές του…

Ιστορία
Σχετικά με τον αγώνα του ΔΣΕ στην Κρήτη και τις προσπάθειες «κατευνασμού» του

Επι­μέ­λεια Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // «Οι κυβερ­νη­τι­κοί εκπρό­σω­ποι, όπως δεί­χνουν τα γεγο­νό­τα, είναι ανέν­δο­τοι στην εφαρ­μο­γή της τακτι­κής του εμφυ­λί­ου πολέμου»…