Περιήγηση: Κωνσταντινούπολη

Διεθνή
Κωνσταντινούπολη: Μεγάλη διαδήλωση ενάντια στην καταδίκη του δημάρχου Εκρέμ Ιμάμογλου

Δεκά­δες χιλιά­δες άνθρω­ποι συγκε­ντρώ­θη­καν σήμε­ρα στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, παρου­σία όλων των ηγε­τών της τουρ­κι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης, για να εκφρά­σουν τη στή­ρι­ξή τους…

Επικαιρότητα
Έκτακτο: Μεγάλη έκρηξη στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης (ΒΙΝΤΕΟ)

Μία έκρη­ξη που έγι­νε σε έναν πολυ­σύ­χνα­στο πεζό­δρο­μο στην κεντρι­κή περιο­χή της πλα­τεί­ας Ταξίμ στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, προ­κά­λε­σε τον τραυ­μα­τι­σμό πολλών…

Επικαιρότητα
Κωνσταντινούπολη: Πυρκαγιά στο Ελληνικό Νοσοκομείο του Μπαλουκλί

Πυρ­κα­γιά ξέσπα­σε σήμε­ρα στο Ελλη­νι­κό Νοσο­κο­μείο στο Μπα­λου­κλί της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης και επε­κτά­θη­κε σε ορό­φους του πολυώ­ρο­φου κτι­ρί­ου, ωστό­σο το CNN…

Επικαιρότητα
Καταστροφές στην Αγία Σοφία καταγγέλει η τουρκική Ένωση Ιστορίας της Τέχνης

Σοβα­ρή καταγ­γε­λία για κατα­στρο­φές στην «Αυτο­κρα­το­ρι­κή Πύλη» στην Αγιά Σοφιά στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, έκα­νε η τουρ­κι­κή Ένω­ση Ιστο­ρί­ας της Τέχνης. «Ανα­κα­λύ­ψα­με…

Ατέχνως
Ισχυρή έκρηξη από διαρροή φυσικού αερίου στην Κωνσταντινούπολη

Ισχυ­ρή έκρη­ξη από διαρ­ροή φυσι­κού αερί­ου, σημειώ­θη­κε στη συνοι­κία Μπέ­γιο­γλου στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη. Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες, οι υπη­ρε­σί­ες έκτακτης…

Διεθνή
Κρεμλίνο: Τίποτα “ελπιδοφόρο”, καμία “πρόοδος” στις συνομιλίες με την Ουκρανία

Οι συνο­μι­λί­ες μετα­ξύ των αντι­προ­σω­πειών της Ρωσί­ας και της Ουκρα­νί­ας που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν χθες Τρί­τη στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη δεν απέ­δω­σαν τίπο­τα “ελπι­δο­φό­ρο”…