Περιήγηση: Κόκκινος Κατάλογος Απειλούμενων Πουλιών

Επικαιρότητα
Κατά 600 εκατομμύρια έχει μειωθεί ο πληθυσμός των πουλιών στην ΕΕ από το 1980

«Η φύση σημαί­νει συνα­γερ­μό. Είναι επι­τα­κτι­κή ανά­γκη να αντι­με­τω­πί­σου­με την περι­βαλ­λο­ντι­κή και την κλι­μα­τι­κή κρί­ση ενιαία, μέσω της υπο­στή­ρι­ξης των…