Περιήγηση: Κόκκινος Ρύπος

Στήλη Αναγνωστών
Τι κινείται;

Φιλο­ξε­νού­με­νος ο Κόκ­κι­νος Ρύπος // Είναι εμφα­νές ότι οι εργά­τες και τα φτω­χά λαϊ­κά στρώ­μα­τα στρέ­φο­νται όλο και περισ­σό­τε­ρο προς τη…