Περιήγηση: Κόμμα «Εθνική Απελευθέρωση»

Επικαιρότητα
Ακροδεξιό κόμμα υπό την ονομασία «Εθνική Απελευθέρωση» ίδρυσε ο Στέφανος Χίος

Κόμ­μα υπό την ονο­μα­σία «Εθνι­κή Απε­λευ­θέ­ρω­ση» ανα­κοί­νω­σε χθες ο ακρο­δε­ξιός δημο­σιο­γρά­φος Στέ­φα­νος Χίος. Με χρυ­σαυ­γί­τι­κη φρα­σε­ο­λο­γία, εθνι­κι­στι­κές κορώ­νες και μπόλικο…