Περιήγηση: Κύπελλο

Αθλητικά
Game(s) of Thrones

Γρά­φει ο Βασί­λης Κρί­τσας // Η εβδο­μά­δα αυτή ήταν γεμά­τη τελι­κούς, κάτι σαν αθλη­τι­κή εκδο­χή του GoT, με πάθη κι…