Περιήγηση: Κύτταρο

Υγεία
Τυχαία ανακάλυψη ανοσοποιητικού κυττάρου μπορεί να οδηγήσει στη θεραπεία όλων των καρκίνων

Ένα νέο είδος ανο­σο­ποι­η­τι­κού κυτ­τά­ρου που εξο­ντώ­νει σχε­δόν όλα τα καρ­κι­νι­κά κύτ­τα­ρα, ανα­κα­λύ­φθη­κε τυχαία από Βρε­τα­νούς επι­στή­μο­νες, οι οποί­οι ‑αν…