Περιήγηση: Κώδικες Δεοντολογίας

Επικαιρότητα
Κώδικας “Δεοντολογίας” Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών: Μνημείο αυταρχισμού και τρομοκρατίας

Οι Κώδι­κες Δεο­ντο­λο­γί­ας δεν είναι κάτι και­νού­ριο. Είναι μια πρα­κτι­κή που ακο­λου­θεί­ται, ιδιαί­τε­ρα στο εξω­τε­ρι­κό, εδώ και πολ­λά χρο­νιά και…