Περιήγηση: Κώστας Ευαγγελάτος

Βιβλιοπαρουσιάσεις
ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Εκδόσεις Ατέχνως _ Ναπολέοντα Λαπαθιώτη: Οι νικημένοι της ζωής  ‑Ποιήματα  

Μόλις κυκλο­φό­ρη­σε, από τις  Εκδό­σεις  Ατέ­χνως _πρόλογος  Σπύ­ρος Αρα­βα­νής, σχέ­δια Κώστα Ευαγ­γε­λά­του _148 σελί­δες 17Χ24 ISBN: 978–618-5685–39‑3 ΔΕλ­ΤΙΟ ΤΥΠΟΥ…

Εικαστικές Τέχνες
Νέο εικαστικό ημερολόγιο και “Διαχρονικές Συνάφειες” του Κώστα Ευαγγελάτου

Κυκλο­φό­ρη­σε το συλ­λε­κτι­κό, εικα­στι­κό Ημε­ρο­λό­γιο ART-EST, 2024 του Κώστα Ευαγ­γε­λά­του. Τίτλος: “Προ­ε­φη­βι­κές Συν­θέ­σεις, 1968–1972.” Το Ημε­ρο­λό­γιο σχή­μα­τος 20×20 εκ, 14…

Εικαστικές Τέχνες
Κώστας Ευαγγελάτος, , έναρξη εικαστικών δράσεων από 6 Οκτώβρη στην Αθήνα

Ο Κώστας Ευαγ­γε­λά­τος, ζωγρά­φος, λογο­τέ­χνης, θεω­ρη­τι­κός της τέχνης μετά τις επι­τυ­χείς εκθέ­σεις και συνα­φείς επε­τεια­κές θερι­νές εκδη­λώ­σεις, που έγι­ναν με…

Εικαστικές Τέχνες
Συλλογή έργων  επτανήσιων καλλιτεχνών στην πινακοθήκη “Villa Ροδόπη” στο Αργοστόλι 

Γρά­φει ο \\ Κώστας Ευαγ­γε­λά­τος, Προ­σφι­λές κατα­φύ­γιο και εκθε­σια­κός χώρος των εικα­στι­κών μου έργων καθώς και των ντο­κου­μέ­ντων από τις…

Εικαστικές Τέχνες
Αναδρομική έκθεση ζωγραφικής του Κώστα Ευαγγελάτου στο επιμελητήριο Κεφαλονιάς – Ιθάκης & “πανσέληνος στον κήπο” της πινακοθήκης villa Ροδόπη στο Αργοστόλι

Δύο σημα­ντι­κές εικα­στι­κές εκθέ­σεις αφιε­ρω­μέ­νες στα 50 χρό­νια εικα­στι­κής δημιουρ­γί­ας του ζωγρά­φου, ποι­η­τή, θεω­ρη­τι­κού τέχνης και performer Κώστα Ευαγ­γε­λά­του θα…