Περιήγηση: Κώστας Ευαγγελάτος

Εικαστικές Τέχνες
Επιτυχημένη βιβλιοπαρουσίαση της συλλογής “εγκάρσια ρήματα” του Κώστα Ευαγγελάτου

Με την παρου­σία πολ­λών γνω­στών εκπρο­σώ­πων της καλ­λι­τε­χνι­κής, επι­στη­μο­νι­κής και κοι­νω­νι­κής ζωής η βιβλιο­πα­ρου­σί­α­ση της συγκε­ντρω­τι­κής ποι­η­τι­κής συλ­λο­γής “Εγκάρ­σια Ρήματα”,…

Εικαστικές Τέχνες
“ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ” ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

“ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ” ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΙΟΥ 2022 Την…

Ποίηση
Ανέκδοτα ποιήματα του Κώστα Ευαγγελάτου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης

ΕΣΩ-ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ Σκου­του­φλιά Νύχτα με παν­σέ­λη­νο στον κήπο ταξι­δεύω. Άνοι­ξη δίχως όνει­ρα, αρώ­μα­τα και φύτρες. Πέλα­γος φόβου στρα­φτα­λιά­ζει ακτί­νες. Μάγ­μα επιδημίας,…

Εικαστικές Τέχνες
Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΣΕΛΜ ΚΙΦΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΦΩΣ

Γρά­φει ο Κώστας Ευαγ­γε­λά­τος // Ζωγρά­φος, Λογο­τέ­χνης, Θεω­ρη­τι­κός τέχνης O Γερ­μα­νός ζωγρά­φος και γλύ­πτης ANSELM KIEFER (Άνσελμ Κίφερ), γεν­νή­θη­κε το 1945,…

Πολιτισμός
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΒΥΡΩΝΙΣΜΟΥ 

Γρά­φει ο Κώστας Ευαγ­γε­λά­τος // Ζωγρά­φος, Λογο­τέ­χνης, Θεω­ρη­τι­κός της Τέχνης Σημα­ντι­κή συμπα­ρά­στα­ση στην κοσμοι­στο­ρι­κή συγκυ­ρία της εξε­γερ­μέ­νης Ελλά­δας υπήρ­ξε από…

Εικαστικές Τέχνες
ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΑ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΒΛΙΧΟ (1842–1909)

Γρά­φει ο Κώστας Ευαγ­γε­λά­τος // Ζωγρά­φος, Λογο­τέ­χνης, Θεω­ρη­τι­κός της Τέχνης. Ο Γεώρ­γιος Άβλι­χος ανα­φέ­ρε­ται σε λεξι­κά και κατα­λό­γους τέχνης ότι…