Περιήγηση: Κώστας Λαζαράκης

Ποίημα
Κώστας Λαζαράκης: Ανάσα

Στους κορ­μούς των δέντρων, φυτρώ­νουν τώρα έλι­κες. Πρά­σι­νες επεν­δύ­σεις σκε­πά­ζουν το χώμα. Το νερό σε πλα­στι­κά μπου­κά­λια, έγι­νε χορη­γία, ‑καθώς-…