Περιήγηση: Κώστας Μουτζούρης

Ανακοινώσεις
Λαϊκή Συσπείρωση Χίου: «Κήρυκας μίσους και ρατσισμού ο περιφερειάρχης Β. Αιγαίου»

Την απα­ρά­δε­κτη ανάρ­τη­ση του Περι­φε­ρειάρ­χη Βορεί­ου Αιγαί­ου σε μέσο κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης καταγ­γέλ­λει η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Δήμου Χίου. Συγκε­κρι­μέ­να, ο Κώστας Μου­τζού­ρης ανάρ­τη­σε στο…