Περιήγηση: Κώστας Μπακογιάννης

Επικαιρότητα
Ανοχύρωτη η «πρότυπη τουριστική πόλη» της Αθήνας του κ. Μπακογιάννη — Η «Λαϊκή Συσπείρωση» για τις πλημμύρες

Ανο­χύ­ρω­τη η «πρό­τυ­πη του­ρι­στι­κή πόλη» της Αθή­νας όπως έδει­ξε η δεκά­λε­πτη έντο­νη βρο­χό­πτω­ση στην πρω­τεύ­ου­σα, τονί­ζει η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση». Αναλυτικά…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Ο Ν. Σοφιανός βάζει στη θέση του τον Μπακογιάννη για την… αφισορύπανση: «Δεν ξέρω αν ζει στην Αθήνα…» (AUDIO)

Για «αυθαί­ρε­τη ρίψη φυλ­λα­δί­ων» και όχι για «αφι­σο­ρύ­παν­ση», όπως ψευ­δώς ανα­κοι­νώ­θη­κε, επι­βλή­θη­κε απ’ τον δήμο Αθή­νας το εξω­φρε­νι­κό πρό­στι­μο των 21.600 ευρώ στο ΚΚΕ. Ο Νίκος Σοφια­νός, μέλος…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Τα πρόστιμα του Δήμου Αθηναίων στοχεύουν στον περιορισμό της πολιτικής δράσης του ΚΚΕ και της ελεύθερης έκφρασης

Σε ανα­κοί­νω­σή της για το απα­ρά­δε­κτο πρό­στι­μο που επέ­βα­λε ο Δήμος της Αθή­νας στο ΚΚΕ η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Α’ Αθήνας…

Επικαιρότητα
«Λαϊκή Συσπείρωση Αθήνας»: Ψέματα Μπακογιάννη για το ψήφισμα συμπαράστασης στον Φρ. Μπελέρη

Καταγ­γε­λία της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Αθή­νας για τα ψέμα­τα Μπα­κο­γιάν­νη για το ψήφι­σμα συμπα­ρά­στα­σης στον Φρέ­ντι Μπε­λέ­ρη. Ανα­φέ­ρει: «Καταγ­γέλ­λου­με τα ψέματα…

Επικαιρότητα
Κ. Μπακογιάννης: Ντρόπιασε το «Ελευθερία ή Θάνατος» ταυτίζοντάς το με τον… Ζελένσκι και τους Αζόφ

Δια­κό­σια και πλέ­ον χρό­νια μετά την Επα­νά­στα­ση του 1821, ο δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης φρό­ντι­σε να μαγα­ρί­σει το εμβλη­μα­τι­κό «Ελευ­θε­ρία…

Επικαιρότητα
Ο Μπακογιάννης θα βραβεύσει τον… Ζελένσκι στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum

Τον Πρό­ε­δρο της Ουκρα­νί­ας Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι θα βρα­βεύ­σει σήμε­ρα, σε τελε­τή στο Ζάπ­πειο, ο δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης απο­νέ­μο­ντάς του…