Περιήγηση: Κώστας Μπόσης

Αφιερώματα
«Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος. Από αυτούς που αν υπήρχαν περισσότεροι ο κόσμος σίγουρα θα ήταν καλύτερος»

Η ομι­λία του Χρή­στου Ντα­βαν­τζή, αντι­στα­σια­κού, συνα­γω­νι­στή και φίλου του Κώστα Πουρ­να­ρά (Μπό­ση), στην εκδή­λω­ση τιμής και μνή­μης που πραγματοποιήθηκε…

Αφιερώματα
Λογοτεχνία στρατευμένη στο πλευρό των φτωχών και καταπιεσμένων, στην υπηρεσία του σοσιαλιστικού οράματος

Η ομι­λία της Σοφί­ας Χατζη­κυ­ριά­κου – Βώτ­τη, εκπαι­δευ­τι­κού, στην εκδή­λω­ση τιμής και μνή­μης για τον Κώστα Πουρ­να­ρά (Μπό­ση), που πραγματοποιήθηκε…

Αφιερώματα
«Κατηγορηθείς επί κομμουνισμώ…εξηκολούθει να διατηρή τας ανατρεπτικάς του ιδέας δι’ ας εξετοπίσθη…»

Η ομι­λία του Νίκου Πουρ­να­ρά, εκ μέρους του ηλε­κτρο­νι­κού περιο­δι­κού ΑΤΕΧΝΩΣ, στην εκδή­λω­ση τιμής και μνή­μης για τον Κώστα Πουρναρά…

Αφιερώματα
Με μαζική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στην Ανέζα Άρτας η εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον Κώστα Πουρναρά (Μπόση)

Επι­μέ­λεια: Οικο­δό­μος // Με μαζι­κή συμ­με­το­χή και σε κλί­μα συγκί­νη­σης πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το Σάβ­βα­το 23 Γενά­ρη 2016 στην Ανέ­ζα Άρτας η…