Περιήγηση: Κώστας Πολίτης

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Η προσφορά του Κώστα Πολίτη αφήνει σημαντικές παρακαταθήκες για τις επόμενες γενιές

«Θερ­μά συλ­λυ­πη­τή­ρια στους οικεί­ους του, για την απώ­λεια του Κώστα Πολί­τη. Η προ­σφο­ρά του στο ελλη­νι­κό μπά­σκετ και γενι­κό­τε­ρα στον…