Περιήγηση: Κώστας Σταματόπουλος

Κινηματογράφος
Κώστα Σταματόπουλου «Περιμένοντας τους Βαρβάρους»

Ενα ντο­κι­μα­ντέρ του Κώστα Στα­μα­τό­που­λου που πραγ­μα­τεύ­ε­ται τη σύγ­χρο­νη μετα­νά­στευ­ση μέσα από ένα οδοι­πο­ρι­κό στους εργα­σια­κούς χώρους όπου απα­σχο­λού­νται οι αλλοδαποί…