Περιήγηση: Κώστας Ταχτσής

Πρόσωπα
Κώστας Ταχτσής

Τριά­ντα χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται φέτος από τον θάνα­το του Κώστα Ταχτσή (δολο­φο­νή­θη­κε τον Αύγου­στο του 1988 μέσα στο σπί­τι του) ενώ…