Περιήγηση: Λάμπρος Φουντούλης

Επικαιρότητα
Και ο τρίτος ευρωβουλευτής της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή παραιτήθηκε

Απο­χώ­ρη­σε από την ναζι­στι­κή εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση Χρυ­σή Αυγή και ο τρί­τος ευρω­βου­λευ­τής Λάμπρος Φου­ντού­λης. Είχαν προη­γη­θεί οι απο­χω­ρή­σεις των ευρωβουλευτών…