Περιήγηση: Λάρισα

Κοινωνία
Εργατικό Κέντρο Λάρισας: «Πιέζουν να πάνε στη δουλειά τους ακόμα και με τρακτέρ»

Να μην κιν­δυ­νεύ­σει κανέ­νας εργα­ζό­με­νος απαι­τεί το Εργα­τι­κό Κέντρο Λάρι­σας και ζητά να εκκε­νω­θούν οι επι­χει­ρή­σεις που βρί­σκο­νται κοντά σε πλημ­μύ­ρες. Συγκεκριμένα…

Επικαιρότητα
Οργή λαού για τις πλημμύρες: Διαμαρτυρία αύριο στη Λάρισα με αφορμή την επίσκεψη Μητσοτάκη

Σε παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας την Παρα­σκευή 8 Σεπτέμ­βρη, με αφορ­μή την επί­σκε­ψη του πρω­θυ­πουρ­γού Κυρια­κού Μητσο­τά­κη στην Λάρι­σα, προ­χω­ρούν το Εργατοϋπαλληλικό…

Κοινωνία
Κακοκαιρία: Ρέματα φούσκωσαν και σπίτια πλημμύρισαν στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας

Μεγά­λες κατα­στρο­φές σημειώ­θη­καν τις προη­γού­με­νες ώρες στο δήμο Αγιάς, του νομού Λάρι­σας. Πολ­λά ρέμα­τα φού­σκω­σαν, ενώ αρκε­τά σπί­τια έχουν πλημμυρίσει.…

Κοινωνία
Κακοκαιρία: Πλημμυρισμένοι δρόμοι, διακοπές ρεύματος και εγκλωβισμένοι οδηγοί στην Μαγνησία (ΦΩΤΟ)

Η έλλει­ψη αντι­πλημ­μυ­ρι­κών έργων και ολο­κλη­ρω­μέ­νου σχε­δια­σμού ανα­δει­κνύ­ε­ται για ακό­μη μια φορά με την κακο­και­ρία «Daniel». Ισχυ­ρές βρο­χές και καταιγίδες…