Περιήγηση: Λάρισα

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
Λάρισα: Πλακέτα στη μνήμη των θυμάτων του εγκλήματος θα στηθεί στα Τέμπη (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Εκα­το­ντά­δες μαθη­τές συμ­με­τέ­χουν αυτή την ώρα στην συναυ­λία που διορ­γα­νώ­νουν η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Μαθη­τών Λάρι­σας σε συνερ­γα­σία με το Παράρτημα…

Επικαιρότητα
Λάρισα: Χιλιάδες λαού και νεολαίας στην απεργιακή συγκέντρωση (ΦΩΤΟ)

Χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι μαθη­τές, φοι­τη­τές αντα­πο­κρί­θη­καν στο κάλε­σμα των εργα­τι­κών συν­δι­κά­των, φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων, μαθη­τι­κών συμ­βου­λί­ων και έχουν γεμί­σει την κεντρι­κή πλατεία…

Επικαιρότητα
Μεγάλες απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα — Στάλθηκε μήνυμα κλιμάκωσης της πάλης (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Η μεγά­λη μαζι­κό­τη­τα ήταν το κοι­νό χαρα­κτη­ρι­στι­κό των απερ­για­κών συγκε­ντρώ­σε­ων που έγι­ναν σε όλη τη χώρα με ένα σαφές μήνυμα:…

Επικαιρότητα
Λάρισα: Οι αγρότες έστειλαν ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση — Σύσκεψη των μπλόκων την Κυριακή στη Νίκαια

Σαφές μήνυ­μα κλι­μά­κω­σης του αγώ­να για την επι­βί­ω­ση τους έστει­λαν οι αγρό­τες της Θεσ­σα­λί­ας με το μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο στην κεντρική…