Περιήγηση: Λάρισα

Επικαιρότητα
Σε κατάσταση ενισχυμένης επιτήρησης τίθεται η Νέα Σμύρνη της Λάρισας — Ακόμη 35 κρούσματα

Σε κατά­στα­ση ενι­σχυ­μέ­νης επι­τή­ρη­σης τίθε­ται η συνοι­κία Ρομά της Νέας Σμύρ­νης Λάρι­σας με από­φα­ση της Γενι­κής Γραμ­μα­τεί­ας Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας δεδομένου…

Ανακοινώσεις
Ανεπιθύμητος στη Λάρισα ο πρέσβης των ΗΠΑ Τζ. Πάιατ — Ανακοίνωση της ΕΠ Θεσσαλίας του ΚΚΕ

Ανε­πι­θύ­μη­το χαρα­κτη­ρί­ζει τον πρέ­σβη των ΗΠΑ, που πήγε στη Λάρι­σα να καμα­ρώ­σει την επί­δει­ξη των αμε­ρι­κα­νι­κών drones του πολέ­μου, η Επιτροπή…

Παιδεία
Λάρισα: Σύλληψη 10 μαθητών για κατάληψη — Την παρέμβαση του εισαγγελέα ζήτησε η διεύθυνση του ΕΠΑΛ!!!

Στη σύλ­λη­ψη δέκα μαθη­τών (εννέα ανη­λί­κων και ενός ενή­λι­κα) του ΕΠΑΛ Λάρι­σας προ­χώ­ρη­σαν χθες οι αστυ­νο­μι­κές αρχές έπει­τα από παρέμβαση…