Περιήγηση: Λέβιθα

Ματιές στην Επικαιρότητα
Ερωτηματικά για τα σχέδια της κυβέρνησης για τους πρόσφυγες

Ερω­τη­μα­τι­κά προ­κα­λούν τα σχέ­δια της κυβέρ­νη­σης σχε­τι­κά με τους πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες. Στην πρό­σφα­τη παρου­σί­α­ση των σχε­δια­σμών της κυβέρ­νη­σης από…