Περιήγηση: Λένιν

Απόψεις
Βλαντίμιρ Ι. Λένιν: Θρονιασμένος για πάντα στη μεγάλη καρδιά της εργατικής τάξης

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // 151 χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται σήμε­ρα από τη γέν­νη­ση στο Ουλιά­νοφσκ (Σιμπίρσκ) της Ρωσί­ας του σπου­δαιό­τε­ρου επα­να­στά­τη του 20ου…

Ιστορία
3 Δεκεμβρίου 1917. Ανακοίνωση του Λένιν και του Συμβουλίου των Κομισάριων του Λαού προς τους Μουσουλμάνους της Ρωσίας και της Ανατολής

Σύντρο­φοι! Αδέρ­φια! Μεγά­λα γεγο­νό­τα λαμ­βά­νουν χώρα στη Ρωσία! Το τέλος πλη­σιά­ζει στον δολο­φο­νι­κό πόλε­μο, που ξεκί­νη­σε από τις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις των…

Επικαιρότητα
Β.Ι.Λένιν: Εμείς αρχίσαμε αυτό το έργο… πότε ακριβώς, σε πόσο χρονικό διάστημα, οι προλετάριοι ποιανού έθνους θα το τελειώσουν δεν είναι το ουσιαστικό ζήτημα!

«Ο δρό­μος χαρά­χτη­κε»… Η νικη­φό­ρα Οκτω­βρια­νή Επα­νά­στα­ση απο­τέ­λε­σε συνέ­χεια όλων των προη­γού­με­νων εργα­τι­κών εξε­γέρ­σε­ων και άνοι­ξε το δρό­μο για το…

Διεθνή
Ρωσία: Με την παρέμβαση των κομμουνιστών αποκαταστάθηκαν δύο μνημεία αφιερωμένα στον Λένιν

Δύο μνη­μεία αφιε­ρω­μέ­να στον Βλα­ντί­μιρ Ι. Λένιν, τα οποία είχαν στο παρελ­θόν απο­κα­θη­λω­θεί και υπο­στεί ζημιές, απο­κα­τα­στά­θη­καν σε δύο ρωσικές…

Προτεινόμενο
Η Δικτατορία του Προλεταριάτου ως απάντηση στην Αστική Εξουσία

Φιλο­ξε­νού­με­νος ο Δημή­τρης Παπα­θα­να­σί­ου // Η Δικτα­το­ρία του Προ­λε­τα­ριά­του ως απά­ντη­ση στην Αστι­κή Εξου­σία και η …Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τία, 150 χρό­νια αργό­τε­ρα από τη…

Διεθνή
Ρωσία: Οι κομμουνιστές τίμησαν το Λένιν σε συνθήκες καραντίνας — Ο Ζιρινόφσκι ζήτησε να συλληφθούν!!! (ΦΩΤΟ)

Οι κομ­μου­νι­στές της Ρωσί­ας σε πολ­λές περι­φέ­ρειες της χώρας απο­φά­σι­σαν να γιορ­τά­σουν τα 150 χρό­νια από την γέν­νη­ση του Βλαντίμιρ…