Περιήγηση: Λένιν

Διεθνή
Άγαλμα του Λένιν θα στηθεί για πρώτη φορά σε πόλη της δυτικής Γερμανίας

Σε μια ιστο­ρι­κή από­φα­ση προ­χώ­ρη­σε γερ­μα­νι­κό δικα­στή­ριο, επι­τρέ­πο­ντας το στή­σι­μο ανδριά­ντα του ηγέ­τη της Μεγά­λης Οκτω­βρια­νής Σοσια­λι­στι­κής Επα­νά­στα­σης και ιδρυτή…