Περιήγηση: λέπρα

Προτεινόμενο
ΕΟΔΥ: Ιάσιμη η λέπρα

Καθη­συ­χα­στι­κός εμφα­νί­ζε­ται ο Εθνι­κός Οργα­νι­σμός Δημό­σιας Υγεί­ας, σε ανα­κοί­νω­σή του σχε­τι­κά με περι­στα­τι­κό της νόσου του Hansen. Όπως σημειώ­νει ο…

Βιβλίο
Ερνέστο Τσε Γκεβάρα, Από τα «ημερολόγια μοτοσικλέτας» στις κορφές της Σιέρα Μαέστρα και στις καρδιές των ανυπόταχτων όλου του κόσμου

Γρά­φει ο Οικο­δό­μος // Όταν ο Ερνέ­στο Γκε­βά­ρα ξεκί­νη­σε να σπου­δά­ζει ιατρι­κή οι περισ­σό­τε­ρες από τις ιδέ­ες που αφο­μοί­ω­σε ως…