Περιήγηση: Λίζα Γκεραρντίνι

Εικαστικές Τέχνες
Η Τζοκόντα χαμογελάει επειδή, απλούστατα, είναι… ευτυχισμένη

Το αινιγ­μα­τι­κό χαμό­γε­λο της Τζο­κό­ντας, που προ­βλη­μά­τι­σε χιλιά­δες καλ­λι­τέ­χνες, επι­στή­μο­νες και απλούς φιλό­τε­χνους, είναι απλώς η έκφρα­ση μια “ευτυ­χι­σμέ­νης” γυναίκας,…