Περιήγηση: Λαζαρέτο

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Ζήτησε από την υπουργό Πολιτισμού την ανάδειξη του Λαζαρέτου και του Επταπυργίου

Αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ, απο­τε­λού­με­νη από τον κοι­νο­βου­λευ­τι­κό εκπρό­σω­πο, Θανά­ση Παφί­λη και την Κέλ­λυ Παπαϊ­ω­άν­νου, μέλος του Τμή­μα­τος Πολι­τι­σμού, συνα­ντή­θη­κε σήμερα…

Ιστορία
Λαζαρέτο — Φυλακές Κέρκυρας: Η «Βαστίλλη» της Ελλάδας που ποτίστηκε με το αίμα των αλύγιστων της ταξικής πάλης

«Να στέ­κε­σαι ολόρ­θος στον αγώ­να» είναι ο τίτλος της μεγά­λης εκδή­λω­σης τιμής και μνή­μης που διορ­γα­νώ­νει η ΤΕ Κέρ­κυ­ρας του…