Περιήγηση: Λαιμός της Βουλιαγμένης

Απόψεις
Ξεπούλημα

Γρά­φει ο Βασί­λης Λιό­γκα­ρης // Κάπο­τε σαν ήμα­σταν παι­διά θυμά­μαι τον Λαι­μό, στην Βου­λιαγ­μέ­νη πως χρυ­σά­φι­ζε η αμμου­διά κι έλα­μπε στο γαλάζιο…