Περιήγηση: ΛΑΟΣ

Πολιτική
Εκλογές 2023: Τα κόμματα — «πολυεργαλεία» έχουν τους … χορηγούς τους

Κόμ­μα­τα «πολυ­ερ­γα­λεία», κόμ­μα­τα «πασπαρ­τού», κόμ­μα­τα «χρή­σι­μες τσό­ντες» του αστι­κού πολι­τι­κού συστή­μα­τος. Δια­λέξ­τε και πάρ­τε. Για­τί τέτοια — λεγό­με­να μικρά κόμματα…

Πολιτική
Καρατζαφέρης: Για πάντα «ΛΑΓΟΣ»..

Τις τελευ­ταί­ες εβδο­μά­δες άρχι­σε να επα­νεμ­φα­νί­ζε­ται σε τηλε­ο­πτι­κές εκπο­μπές ο ακρο­δε­ξιός, αντι­κομ­μου­νι­στής, ρατσι­στής και πάντα «λαγός» εξε­λί­ξε­ων Γιώρ­γος Καρα­τζα­φέ­ρης. Δεν…