Περιήγηση: Λασποβροχές

Επικαιρότητα
Συνεχίζεται η κακοκαιρία σήμερα με (λασπο)βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές

Συνε­χί­ζε­ται η κακο­και­ρία στη χώρα και σήμε­ρα, σύμ­φω­να με τα τελευ­ταία προ­γνω­στι­κά δεδο­μέ­να του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών/meteo.gr. Για το υπόλοιπο…