Περιήγηση: Λατινικά

Παιδεία
Πανελλήνιες 2022: «Βατά» τα θέματα σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική — Δείτε τις απαντήσεις

Πανελ­λή­νιες 2022: «Βατά και σχε­τι­κά εύκο­λα», χαρα­κτή­ρι­σε τα θέμα­τα των Λατι­νι­κών η φιλό­λο­γος Τζέ­νη Ιακω­βί­δου — Μανιώ­τη. Η επι­λο­γή των…

Ατέχνως
Πανελλήνιες 2022: Οι απαντήσεις και τα θέματα σε Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική

Πανελ­λή­νιες 2022:  Σήμε­ρα Τετάρ­τη 8 Ιου­νί­ου, οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ εξε­τά­στη­καν σε Λατι­νι­κά, Χημεία, Πλη­ρο­φο­ρι­κή και ολο­κλη­ρώ­νουν τα εξε­τα­ζό­με­να μαθήματα…

Ατέχνως
Πανελλήνιες 2022: Σε Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ

Πανελ­λή­νιες 2022:  Αύριο Τετάρ­τη 8 Ιου­νί­ου, οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ εξε­τά­ζο­νται σε Λατι­νι­κά, Χημεία, Πλη­ρο­φο­ρι­κή και ολο­κλη­ρώ­νουν τα εξε­τα­ζό­με­να μαθήματα…

Ατέχνως
Πανελλήνιες 2022: Σε Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική εξετάζονται αύριο οι μαθητές των ΓΕΛ

Πανελ­λή­νιες 2022:  Αύριο Τετάρ­τη 8 Ιου­νί­ου, οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ εξε­τά­ζο­νται σε Λατι­νι­κά, Χημεία, Πλη­ρο­φο­ρι­κή και ολο­κλη­ρώ­νουν τα εξε­τα­ζό­με­να μαθήματα…

Παιδεία
Πανελλήνιες 2020: Τα θέματα και οι απαντήσεις στη Φυσική και στα Λατινικά

Πανελ­λή­νιες 2020: Οι Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις συνε­χί­ζο­νται σήμε­ρα για τους υπο­ψη­φί­ους των ΓΕΛ των Ομά­δων Προ­σα­να­το­λι­σμού Θετι­κών Σπου­δών και Σπου­δών Υγείας…

Παιδεία
Πανελλήνιες 2019 — Φροντιστές: Τα δυσκολότερα της τελευταίας δεκαετίας τα θέματα στη Χημεία, για καλά διαβασμένους σε Λατινικά και ΑΟΘ

Πανελ­λή­νιες 2019: Σε μαθή­μα­τα προ­σα­να­το­λι­σμού εξε­τά­στη­καν και σήμε­ρα, Παρα­σκευή, οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ για την εισα­γω­γή στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση: Χημεία, Λατι­νι­κά, Αρχές Οικονομικής…